Žďárská liga v požárním útoku

Žďárská hasičská liga

Pravidla pro rok 2012 (17. ročník)

PARTNEŘI SOUTĚŽE

Celá tato soutěž probíhá pod patronací Okresního sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Žďár nad Sázavou a Hasičské vzájemné pojišťovny a.s., pobočka Žďár nad Sázavou. Spoznorem soutěže je Plzeňský prazdroj, a.s.

ÚČAST

Soutěže v požárním útoku se mohou zúčastnit všechna hasičská družstva mužů a žen z celé ČR i zahraničí z hasičských sborů SH ČMS i jiných hasičských organizací na základě zaplacení startovného, které je nutné uhradit nejpozději do začátku soutěže příslušné kategorie (výjimka může být povolena pořadatelem dané soutěže na základě telefonického oznámení nejpozději do začátku soutěže příslušné kategorie).

Pokud nebude startovné uhrazeno do startu soutěžního družstva, nebude družstvu umožněn start.

ZPŮSOB PROVEDENÍ PÚ

Dle pravidel požárního sportu a pravidel Žďárské hasičské ligy

PODMÍNKY ÚČASTI

Příspěvek do soutěže ve výši maximálně 200 Kč (určí pořadatel) za každé družstvo bude uhrazen při prezenci družstva.

TECHNICKÉ PODMÍNKY

STROJ

 • přenosná požární stříkačka s funkčními klouby a funkční klapkou. Kombinace motorů a čerpadel není možná! Stroj musí vizuálně odpovídat schválenému typu s výjimkami:
  1. Ovládání plynu libovolné mechanické na směšovacím zařízení nebo na místě vyrobeném výrobcem.
  2. Výfukové potrubí libovolné – musí procházet vývěvou a musí vyúsťovat na původním místě, dle typu.
  3. Na chladiči jsou povoleny úchyty na savice bez ostrých hran do max. výšky víčka chladiče.

SACÍ VEDENÍ

 • 2 ks savic – délka 2,5 metru bez tvarových podložek, se šroubením o průměru 110 mm
 • 1 ks sací koš s funkčním zpětným ventilem (klapkou), min 2,5 závitu, maximální světlost oka je 10×10 mm
 • koš musí být našroubován na savici před ponořením do vody. Pokus je platný i tehdy, pokud upadne nenašroubovaný koš do vodního zdroje, nebo mimo něj a bude následně namontován nad hladinou vody, pokud se savice nedotkla hladiny vody.
 • koš musí být našroubován po celou dobu pokusu (sání) i po vytažení z vodního zdroje
 • savice se nesmí dotýkat země mimo základnu – základna musí být vysoká 10 cm
 • do skončení PÚ musí být savice sešroubované a rozpojí se až na povel hlavního rozhodčího
 • podložka pod savice max. 10 mm silná bez výřezů
 • povoluje se použití tzv. přechodky našroubované na sací hrdlo čerpadla

ÚTOČNÉ VEDENÍ

 • 1 ks rozdělovač s vřetenovým nebo kulovým uzávěrem (funkční)
 • 2 ks proudnic C, průměr výstřikové hubice 12,4 mm – 13,0 mm, délka proudnice max. 45 cm
 • plošná míra hadic bude měřena jednotným přípravkem.
 • minimální šíře: hadice C min. šířka 65 mm, hadice B min. šířka 100 mm. (širší hadice jsou povoleny)
 • délka hadic min. 19 m
 • před položením hadic na základnu a provedením PÚ bude provedena kontrola:
  1. šíře hadic
  2. soutěžního stroje
  3. ostatního materiálu v prostoru vymezeném pořadatelem (minimálně 2×2 m).
 • při porušení ustanovení směrnice je družstvo diskvalifikováno
 • pouze délka min. jedné libovolné hadice se bude měřit po skončení PÚ. Hadici určí rozhodčí na měření hadic, který na toto následně dohlíží. Při porušení ustanovení směrnice je družstvo diskvalifikováno.
 • mezi ozuby spojek musí být prostor v šíři minimálně 1 mm
 • nástřiková čára nesmí být vyšší než 2 cm, musí být vzdálená od terčů 5 m a terče vzdáleny od sebe také 5 m
 • soutěžící nesmí překročit nástřikovou čáru, která je nedotknutelná

JINÁ USTANOVENÍ

 • PÚ musí družstvo dokončit se stanoveným nářadím
 • doba přípravy je min. 3 minuty – max. 5 minut, čas se měří po uvolnění základny na pokyn rozhodčího. Čas přípravy určí pořadatel.
 • Pokyn k ukončení přípravy materiálu na základně a odchodu všech členů družstva na přípravnou čáru (min. jeden metr za startovní čarou), dává hlavní rozhodčí zvednutím bílého praporku po uplynutí limitu určeného pořadatelem (dříve jen se souhlasem družstva).
 • Po překročení startovní čáry po pokynu hlavního rozhodčího všemi členy družstva, není možná úprava materiálu na základně. Porušení tohoto pravidla v limitu do 5 minut je považováno za předčasný start člena družstva.
 • provedení PÚ do 2 minut
 • start je povolen nízký i vysoký
 • na povel startéra „Na místa!“ a „Připravte se!“ zaujmou soutěžící místo před startovní čárou. Soutěžící se nesmí dotýkat rukama ani nohama startovní čáry.
 • na povel „Pozor!“ zaujmou soutěžící startovní postavení. Pokus je odstartován pouze výstřelem, avšak teprve tehdy, když jsou soutěžící na svém místě v klidu.
 • družstvo má povolen pouze jeden chybný start, který bude posuzovat startér a pomocník startéra, špatný start zruší píšťalkou nebo opětovným výstřelem.
 • Během útoku nebude pořadatelem doplňována voda do kádě (minimální objem kádě 1000 litrů). V případě, že družstvu dojde voda, bude pokus hodnocen jako neplatný

SLOŽENÍ DRUŽSTEV

 • v každém družstvu startuje max. 7 členů
 • v případě startu dvou družstev z jednoho sboru nastoupí pří přípravě prvního družstva před PÚ i družstvo druhé, které bude označeno. Zajistí pořadatel.
 • za soutěžní družstvo může nastoupit nejvýše jeden člen nebo členka jiného družstva – tato skutečnost musí být oznámena při poradě velitelů před soutěží (k plnění požárního útoku nastoupí tento člen – členka v dresu svého domovského družstva). V tomto případě toto soutěžní družstvo již nemůže půjčit svého člena jinému soutěžnímu družstvu.
 • v dané soutěži smí jeden (jedna) soutěžící startovat maximálně ve dvou soutěžních družstvech
 • družstvo, které přijede na soutěž v plném počtu (7 lidí) může půjčit dalším soutěžním družstvům max. 2 soutěžící
 • v kategorii žen může startovat družstvo složené výhradně z žen

MĚŘENÍ ČASU

 • čas požárního útoku bude měřen elektronickou časomírou, kterou zajistí pořadatel
 • doporučena časomíra s vyrážecím nebo srážecím terčem přes otvor – světelná signalizace sražení terče
 • v případě dílčí poruchy časomíry se start bude opakovat
 • v případě vážné neodstranitelné poruchy časomíry se budou doposud naměřené časy el. časomírou anulovat a pořadí závodu se bude určovat podle časů ručně naměřených – tento závod nebude započítáván do celkového hodnocení Žďárské ligy
 • ruční měření bude prováděno v plné kompetenci pořadatele.

VÝSTROJ SOUTĚŽÍCÍCH

 • celé družstvo musí mít jednotný oděv (pracovní, sportovní), kalhoty musí zakrývat kolena a lýtka. Dresy zasunuty v kalhotách.
 • obuv pracovní nebo sportovní
 • opasek lehký
 • ochranná přilba – dle Směrnice hasičských soutěží, příloha č. 6

ROZHODČÍ

Soutěž rozhoduje 6 rozhodčích.

Hlavní rozhodčí

 • kontroluje základnu, čas přípravy, ústroj soutěžících a provedení sacího vedení
 • hlavního rozhodčího si na jednotlivé soutěže určí pořadatel.
 • Doporučeni jsou:
  • Karel Oulehla, SDH Lavičky, tel. 603 849 257
  • Luboš Marek, SDH Lhotky, tel. 776 336 682
  • Vítězslav Novák, SDH Starý Lískovec Sport, tel. 607 972 084

Startér a pomocník startéra

 • rozhodují o regulérnosti startu
 • startéra určí pořadatel
 • pomocníka startéra určí pořadatel
 • doporučená časomíra z SDH Litava
 • doporučený pomocník startéra:
  • Ludvík Rouš, SDH Krokočín, tel. 777 008 016

Rozhodčí u technické přejímky

 • kontroluje výzbroj v přípravném boxu
 • na tuto funkci se doporučují:
  • Jaroslav Vojta, SDH Olší, tel. 605 268 840
  • Vladimír Sklenář, SDH Netín, tel. 606 434 079
  • Josef Košík, SDH Maršovice, tel. 737 900 479
  • František Kudláč, SDH Kundratice, tel. 608 530 664
  • Luděk Rouš, SDH Krokočín, tel. 737 214 293

Rozhodčí měření délky hadic

 • určuje min. 1 libovolnou hadici a dohlíží na měření
 • zajistí pořadatel (může provádět člen pořádajícího sboru)

Rozhodčí u terčů

 • kontroluje regulérnost sražení terčů – přešlapy
 • zajistí pořadatel (a může je provádět člen pořádajícího sboru)

Hlavní rozhodčí i ostatní rozhodčí budou řádně označeni (cedulka, páska, vesta apod.)

Rozhodčí a časoměřiči se v průběhu soutěže nesmí měnit s výjimkou přípravy a provedení PÚ

PODMÍNKY PRO POŘADATELE SOUTĚŽE

 • připojistit soutěž dle vydaných kritérii HVP a.s.
 • zajistí zdravotní službu
 • bude mít na soutěži k dispozici formuláře o hlášní úrazu HVP, s jejich pomocí povede evidenci zdravotních úrazů
 • pořadatel představí před zahájením soutěže všechny rozhodčí a zdravotní službu
 • pořadatel odešle výsledky soutěže do 20:00 téhož dne na email zapisovatele martin@lhotkysport.cz
 • zajistí tabuli s průběžnými výsledky během soutěže a výsledkovou listinu po soutěži pro každé družstvo (výsledková listina musí obsahovat všechny náležitosti – loga i texty – podle šablony zveřejněné na webu ŽL)
 • v co nejkratším možném čase zajistit vyhodnocení dané soutěže
 • vymezí soutěžního prostoru zábranami (vymezovací páska), které zamezí divákům i jiným soutěžícím vstup do soutěžního prostoru
 • vyznačí na soutěžní dráze 18metrové úseky pro muže a 17,5 metrové pro ženy měřené od nástřikové čáry viditelnými a bezpečnými značkami
 • vyvěšení reklamních poutačů hlavních sponzorů (Hasičská vzájemná pojišťovna, Plzeňský prazdroj) na viditelném místě
 • každý pořadatel soutěže uhradí 1500,– Kč na konto žL proti potvrzení, nejpozději v prvním kole daného ročníku. Nezaplacení této částky znamená vyřazení ze ŽL. Finanční částka včetně příspěvků od sponzorů bude použita při celkovém vyhodnocení Žďárské ligy (HVP + vklad pořádajících)
 • o případné změně termínu soutěže rozhodne výkonná rada ŽL

VÝKONNÁ RADA

V čele výkonné rady Žďárské hasičské ligy je její vedoucí a jeho dva zástupci. Možnosti účasti na jednání rady mají i družstva pravidelně jezdící na závody žL, nejsou-li pořadateli a mají zájem o účast na jednání.

Výkonná rada je usnášení schopná, pokud je přítomno min. 5 členů. Rozhodnutí je platné, hlasuje-li nadpoloviční většina přítomných. V případě rovnocenného hlasování při sudém počtu přítomných členů, má rozhodující hlas vedoucí výkonné rady Žďárské ligy (v jeho nepřítomnosti 1. zástupce, v jeho nepřítomnosti 2. zástupce)

Před každou soutěží přítomní členové výkonné rady společně s hlavním rozhodčím zkontrolují: (zajistí vedoucí výkonné rady, v jeho nepřítomnosti jeden z jeho zástupců)

 • rozměry základny (plošná velikost, výška)
 • všechny vzdálenosti vytyčené trati
 • vzdálenost kolíků vymezujících prostor na měření délky hadic
 • dostatečnou vzdálenost vymezeného prostoru pro diváky a jiné účastníky od soutěžní plochy
 • zajištění potřebného počtu rozhodčích
 • zajištění zdravotní služby (včetně označení)
 • zajištění zapisovatele soutěže (výsledkové tabule)

Přítomní členové výkonné rady ŽHL budou po celou dobu soutěže označeni cedulkou, páskou apod. Přítomnost vedoucího výkonné rady nebo jeho zástupce na soutěži zajistí pořádající organizace. Soutěž může být zahájena, až po odsouhlasení podmínek přítomnými členy výkonné rady žL. V případě, že výkonná rada shledá určitý nedostatek či závadu, určí pořadatelům přiměřený čas k jejich odstranění.

Pokud tak nebude učiněno a výkonná rada neschválí podmínky soutěže, nebude uvedený závod zařazen do celkových výsledků ŽL.

HODNOCENÍ ŽĎÁRSKÉ HASIČSKÉ LIGY

Pořadatel vyplatí finanční odměnu minimálně pro prvních 5 družstev mužů i žen. Minimální ceny pro ŽL:

  Muži Ženy
1. místo 1 500,– 1 000,–
2. místo 1 000,– 800,–
3. místo 600,– 500,–
4. místo 400,– 300,–
5. místo 200,– 100,–

Toto je nutné dodržet. Předávání věcných cen, popřípadě i vyšších finančních odměn je v plné kompetenci pořadatele.

PRÁVA SOUTĚŽÍCÍCH A OSTATNÍCH ČLENŮ DRUŽSTVA

 • soutěžící nemají právo se domlouvat s rozhodčím o jejich rozhodnutích a žádat informace o naměřeném čase. Toto právo má pouze vedoucí družstva.
 • soutěžící nesmí označit na soutěžní dráze žádné pomocné orientační body

PODÁNÍ PROTESTU

 • Protest je nutné podat písemně do 10 minut po skončení příslušné kategorie s vkladem 500 Kč. Pokud bude protest uznán jako oprávněný, bude vklad vrácen. Protest může podat pouze družstvo, které se cítí být poškozeno rozhodnutím HR.
 • O protestu rozhoduje VR ŽL (přítomní členové) bezprostředně po podání protestu. Výkonná rada rozhoduje hlasováním a její rozhodnutí je neměnné.

VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH SOUTĚŽÍ

Body za umístění jsou následující:

Umístění Body
1. místo 20 bodů
2. místo 17 bodů
3. místo 15 bodů
4. místo 13 bodů
5. místo 12 bodů
6. místo 11 bodů
7. místo 10 bodů
8. místo 9 bodů
9. místo 8 bodů
10. místo 7 bodů
11. místo 6 bodů
12. místo 5 body
13. místo 4 body
14. místo 3 body
15. místo 2 body

Ostatní družstva, která dokončí soutěž v časovém limitu 2 minut, získávají jeden bod.

Při stejném dosaženém čase se přidělí stejná bodová hodnota za lepší umístění.

 • body za umístění dostanou pouze ta družstva, kterým se započítává platný čas z dokončeného PÚ
 • družstva na bodovaných místech se musí v počtu 4 členů zúčastnit vyhlášení výsledků, jinak nemají nárok na bodový zisk; bez odebrání bodů se povolují pouze dva registrované odjezdy
 • Při neudělení bodů za neúčast na vyhlášení se umístění ostatních družstev pro přidělení bodů neposunuje, tj. družstvům v dalším pořadí zůstávají body za skutečné umístění v soutěži.

CELKOVÉ HODNOCENÍ ŽĎÁRSKÉ LIGY

Zpracování celkových výsledků a slavnostní vyhodnocení provede Rada Žďárské ligy. Slavnostní vyhodnocení se uskuteční nejpozději do konce měsíce října daného ročníku ŽL.

Zájemci o pořádání slavnostního vyhodnocení, uplatní svůj požadavek písemně popř. emailem u vedoucího výkonné rady žL nejpozději do 30. června daného ročníku. Při rozhodování může být zvýhodněn vítěz předchozího ročníku. Slavnostní vyhodnocení musí proběhnout na území působnosti OSH ČMS Žďár nad Sázavou.

Do celkového hodnocení se započítávají bodové zisky družstev z absolvovaných soutěží. Vítězem se stává družstvo s nejvyšším počtem získaných bodů. Při rovnosti bodů rozhodne vždy počet lepších umístění.

Do celkového hodnocení budou zařazena a finanční odměnu dostanou pouze družstva, která absolvovala nejméně 8 soutěží.

Závěrečného hodnocení se musí zúčastnit minimálně 4 zástupci patřičného družstva, aby jim mohla být předaná odměna za umístění. Nutno přivézt razítko svého SDH. Při neúčasti na závěrečném hodnocení se finanční částka přidělí dalšímu družstvu v pořadí.

Rozdělení finanční částky: (příspěvek HVP, a.s., a vklady jednotlivých pořadatelů)

Muži Ženy
1. místo 13% 1. místo 12%
2. místo 11% 2. místo 10%
3. místo 9% 3. místo 8%
4. místo 7% 4. místo 6%
5. místo 5% 5. místo 4%
6. místo 4% 6. místo 3%
7. místo 3% 7. místo 2%
8. místo 2%  
9. místo 1%  

VEDENÍ ŽĎÁRSKÉ LIGY

Předseda Vladimír Sklenář
První místopředseda Lukáš Handl
Druhý místopředseda Luboš Marek

(kontakty viz níže)

Výkonná rada Žďárské ligy

Člen VR Telefon Zastupuje Adresa
Jan Slámečka 731 155 963 OSH Žďár n S. slamecka.j@kr-vysocina.cz
Miroslav Jágrik 602 852 889 hospodář jagrik@hvp.cz
Martin Kaman 777 082 870 zapisovatel martin@lhotkysport.cz
Lukáš Handl 728 107 581 SDH Litava lukas.handl@gmail.com
Martin Bradáč 608 632 574 SDH Lavičky martin.bradac@vezeko.cz
Luboš Marek 776 336 682 SDH Lhotky mary.lubos@seznam.cz
Vladimír Sklenář 606 434 079 SDH Netín vladimirsklenar@seznam.cz
Richard Urbánek 777 008 133 SDH Katov rikardo.urbanek@seznam.cz
Lucie Csizmárová 737 113 626 SDH Olší lusinkac@seznam.cz
Stanislav Kratochvíl ml. 605 977 359 SDH Velké Meziříčí stanislav.kratochvil.vm@seznam.cz
Luděk Rouš 737 214 293 SDH Krokočín ludekrous@seznam.cz
Josef Košík 737 900 479 SDH Maršovice kosa.mar@seznam.cz
Radek Krejčí 736 185 110 SDH Stanoviště krejci-radek@seznam.cz
Petr Babák 723 985 135 SDH Heroltice ludakratochvil@seznam.cz
Roman Seknička 723 008 643 SDH Meziříčko r.seknicka@seznam.cz
Stanislav Bajer 732 366 917 SDH Kundratice ou.kundratice@tiscali.cz
Marek Budín 605 526 718 SDH Hluboké sdhhluboke@email.cz
Stanislav Kaman 722 056 926 SDH Lhotky Sport hana-kamanova@seznam.cz
Vítězslav Novák 607 972 084 SDH Starý Lískovec Sport novak.v.oskar@seznam.cz
Ondřej Lukeš 732 605 982 SDH Čikov o0.lukes@seznam.cz
Jan Sedmík 728 863 631 SDH Zbraslav sedmikjan@seznam.cz
Pavel Orel 775 609 258 SDH Radostín nad Oslavou orel1@seznam.cz
Kontakty: vedení Žďárské ligy, správce webu
Programování Martin Kaman, grafika Zuzana Kamanová